Maatschappelijk verantwoord

We streven maatschappelijk verantwoorde doelen na met als uitgangspunten:

1. Gezond produceren: gezond voedsel, gezonde dieren zonder afwenteling op de leefomgeving.
2. Duurzame voedselbodem: een gezonde bodem als basis voor goed voedsel,
beperken emissies en klimaatbestendigheid.
3. De stal van de toekomst: diervriendelijk, geen negatieve impact op de omgeving,
herbruikbare materialen en energieneutraal.
4. Waardevolle voedselketens: goed en gezond voedsel,
doorzichtig en weten waar het voedsel vandaan komt, weten wat je eet, lokaal geproduceerd.
5. Natuurlijk ondernemen: versterken natuurinclusieve landbouw,
andere mogelijkheden van benutten en versterken van het natuurlijk kapitaal.
6. De boer als buur: versterken verbinding tussen voedselproductie en voedselconsumptie in de regio,
versterken verbinding tussen agrarisch bedrijf en omgeving.

Onze kwaliteit kan een klant zelf beoordelen, omdat deze welkom is op ons bedrijf en zelf kan waarnemen.

We nemen diverse keurmerken als referentiepunt en/of streven maatschappelijk verantwoorde doelen na:

Biologisch-dynamische landbouw

Biodiversiteit

Instandhouding zeldzame landbouwhuisdieren

Slow Food

Diervriendelijk dieren houden

Energieneutraal

CO2 neutraal

Samenwerking maatschappelijke partners

Erkend leerbedrijf

Lidmaatschappen

 

Biologisch-dynamische landbouw

Biologisch-dynamische landbouw (ook wel biodynamische landbouw is een vorm van biologische landbouw die gestoeld is op de antroposofische principes van filosoof Rudolf Steiner. Er wordt een holistische kijk op de natuur en het boerderijleven gehanteerd. De natuur wordt gezien als een overal verbonden geheel. Zo is dus ook landbouw verbonden met klimaat, bodemvruchtbaarheid, watervervuiling, biodiversiteit, luchtkwaliteit, enz.

Biologisch-dynamisch geteelde producten krijgen veelal het Demeter-keurmerk, genaamd naar de Griekse godin van de vruchtbaarheid. Het Demeter-keurmerk beschrijft een reeks van normen en richtlijnen waaraan voldaan moet zijn om het keurmerk te mogen dragen. Net zoals het geval is bij het Biogarantie- keurmerk worden er ook in het geval van het Demeter-keurmerk controles uitgevoerd door officiële controle-instanties, op het al dan niet voldoen aan deze normen en richtlijnen.

Bij deze normen en richtlijnen staan bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal. De normen en richtlijnen handelen over:

-      Een ruime vruchtwisseling: zo wordt voorkomen dat de bodem eenzijdig wordt uitgeput. Een ruime vruchtwisseling is ook belangrijk in het - op natuurlijke wijze - voorkomen van ziekten.
-      Mestgebruik: zowel de herkomst van de gebruikte meststoffen, als de samenstelling en hoeveelheid is heel sterk gereglementeerd.
-      Het gebruik van biodynamische preparaten die op geheel natuurlijke wijze de vitaliteit van de producten bevorderen.
-      Herkomst van plant- en zaadgoed
-      Herkomst van veevoeder
-      Integriteit van dieren: nóg sterker dan in de biologische landbouw mag er niet aan de integriteit van vee geraakt worden. We denken hier aan het behoud van staarten, horens, snavels,...
-      Natuurbeheer op de boerderij
-      Gemengde bedrijfsvoering: door een gemengde bedrijfsvoering te hanteren verhoogt een boerderij zijn zelfvoorzienende karakter. Binnen een gemengde bedrijfsvoering wordt zowel plantaardige als dierlijke productie gerealiseerd.
-      Persoonlijke ontwikkeling van mens en bedrijf: een sociaal en economisch gezond klimaat zijn belangrijk voor een biodynamisch bedrijf.
-      Duurzame afzet: binnen de biodynamische afzet wordt heel sterk gezocht naar lokale en directe afzetmethoden waarbij er contact met de klant bestaat.

Daarnaast zijn er ook tal van normen en richtlijnen die gehanteerd worden in de verwerkingssector. Deze handelen over het vermijden van verpakkingen, de chemische samenstelling van verpakkingen, ingrediënten, toegelaten smaakstoffen, conserveringsproducten en -methoden, toegelaten bewerkingen en opslagmethoden.

Voor meer informatie zie www.bdvereniging.nl en www.stichtingdemeter.nl.

Biodiversiteit

We zijn lid van de Stichting Natuurboer uit de Buurt. We willen de rijkdom aan soorten zichtbaar maken, én zorgen dat je dat proeft. Kortom: we willen het beleefbaar maken. De zorg voor de dieren, de variatie aan grassen en kruiden, de gematigde bemesting, dat alles proef je terug in onze producten. Daarmee onderscheiden we ons van de bulkproducenten. We willen laten zien dat je ook goed kunt boeren met meer variatie aan planten en dieren, en dat je daardoor producten krijgt met meer smaak.

We bemesten ons perceel bijvoorbeeld niet met drijfmest, maar brengen onze stalmest niet gemotoriseerd (met de kruiwagen en de greep) zelf op het land. Ook hebben we houtwallen, vijvers, 2 kikkerpoelen en een boomgaard aangelegd. Voor meer informatie zie www.natuurboeren.nl.

Instandhouding zeldzame landbouwhuisdieren

Oude nutrassen, die de basis vormden voor de moderne rassen, zijn kleine populaties geworden of worden zelfs met uitsterven bedreigd. Zij zijn bedrijfseconomisch gezien te onrendabel en kunnen het niet meer opnemen tegen de moderne hoogproductieve rassen, ze zijn zeldzaam geworden. Toch zijn er goede redenen om deze bedreigde rassen te behouden. Met deze doelstelling werd in 1976 de 'Stichting Zeldzame Huisdierrassen' opgericht. Deze oude rassen hebben cultuurhistorische, recreatieve en wetenschappelijke waarde en zijn van praktische betekenis omdat ze vaak weinig eisen stellen aan hun omgeving en daardoor geschikt zijn voor gebruik bij het ecologisch beheer (begrazing) van natuurterreinen en openbaar groen. Bovendien is een grazende kudde aantrekkelijk om te zien voor passanten en de leefomgeving wordt verfraaid. Ook is het vlees van goede kwaliteit. Zeldzame landbouwhuisdieren zijn o.a. het Fries melkschaap, het Lakenvelder rund en de Twentse landgans. Voor meer informatie zie www.szh.nl. De Stichting heeft een ZeldzaamLEKKER keurmerk opgericht, met als doel de producten en de unieke eigenschappen van oorspronkelijke rassen op een positieve manier bij een breed publiek bekend maken. Voor meer informatie zie www.zeldzaamlekker.nl.

Slow Food

Slow Food is een internationale beweging voor ecogastronomie. Ze vinden dat voedsel lekker, puur en eerlijk moet zijn. Daarmee bedoelen ze dat ons eten goed moet smaken; dat het zonder schade voor de leefomgeving, het dierenwelzijn en de gezondheid moet worden geproduceerd en dat producenten een eerlijke vergoeding moeten krijgen voor hun werk. Zij maakt er sinds jaren werk van om waardevolle producten en rassen voor het nageslacht te behouden. Met de Ark van de Smaak wil Slow Food traditionele, ambachtelijke streekproducten voor de vergetelheid behoeden. Door teelt- en verwerkingsmethoden met alle beschikbare middelen te documenteren en de opname van producten in de Ark van de Smaak zoekt Slow Food naar meer bekendheid en erkenning voor deze, vaak unieke, producten. De Ark van de Smaak bevat zo'n 1000 producten over de hele wereld, waarvan 16 in Nederland. Voor opname van producten in de Ark van de Smaak gelden strenge criteria. Zo zijn het Lakenvelder rund en de Twentse landgans opgenomen in de Ark van de Smaak. Voor meer informatie zie www.slowfood.nl.

Diervriendelijk dieren houden

De Dierenbescherming wil met het Beter Leven keurmerk van binnenuit de vee-industrie diervriendelijker krijgen. Meer welzijn voor al die miljoenen ‘consumptiedieren’. Hoe diervriendelijker de dieren worden gehouden, hoe meer sterren er te verkrijgen zijn. Voor meer informatie zie www.beterleven.dierenbescherming.nl.

Energieneutraal

Onze energiehuishouding is omgevormd naar meer zelfvoorziening. De zonnepanelen liggen op het dak van de mantelzorgwoning voor onze (schoon)moeder / oma. De mantelzorgwoning en ons woonhuis zijn aangesloten op een buffervat met warmtepomp op lucht. In onze kachel in de woonkamer verbranden we ons eigen snoeihout. De gasaansluiting in onze woning is vervallen.

CO2 neutraal

De voetafdruk (ook wel mondiale of ecologische voetafdruk genoemd) is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte wordt berekend op basis van levensstijl. Alles wat geconsumeerd wordt, kost namelijk ruimte. Eten en drinken neemt bijvoorbeeld ruimte in beslag, omdat het verbouwd en vervoerd moet worden. Maar ook papiergebruik (denk aan bomenkap) en energieverbruik (CO2 uitstoot) kosten veel ruimte.

We hebben jaren geleden meer dan 1000 bomen op ons perceel aangeplant. We streven een lage voetafdruk na. Een CO2 en voetafdruk berekening staat nog op onze wensenlijst.

Voor meer informatie zie www.voetafdruk.nl.

Samenwerking maatschappelijke partners

Er is sprake van een community met buurtbewoners en aandeelhouders. Ook wordt daar waar dat zinvol is, samengewerkt met institutionele partners als de gemeente Almelo, de Stichting Natuurhus Almelo (met o.a. groene verenigingen als IVN, KNNV, AstronA, Bijenhoudersverenigng ’t Iemenschoer, Groei & Bloei en NIVON), onderwijsinstellingen, Landschap Overijssel, Natuur & Milieu Overijssel, provincie Overijssel, Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhouders vereniging. Op donderdag komen tijdens de lesweken leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (De Brug) stage lopen.

Erkend leerbedrijf

Erve Van Marle is erkend leerbedrijf om vakmensen op te leiden.

Lidmaatschappen

Erve Van Marle is lid of donateur van diverse verenigingen en stichtingen die maatschappelijke doelen nastreven. Deze verenigingen en stichtingen geven ook een blad uit met relevante informatie. Deze uitgave is ook beschikbaar voor vrijwilligers.

Organisatie Uitgave
Volgelbescherming Nederland Vogels
Stichting Zeldzame Huisdierrassen Zeldzaam huisdier
Landschap Overijssel   Natuurlijk Overijsel
IVN Mens en natuur
Stichting Natuurhus Almelo  Natuurhus blad
Nederlandse Bijenhoudersvereniging Bijen houden
Boerderij zuivelaars  De Zelfkazer
Biologisch- dynamische vereniging Dynamisch perspectief
Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders  www.melkschapen.nl/nvpm
Stichting Natuurboeren www.natuurboeren.nl
Volg ons op social media: